Släktforskning är en hobby som jag började med 1996, men så har den legat i vila till våren 2006.

De som gjorde att jag tog upp den igen, var att 2 av min pappas kusiner från USA, kom för att besöka sin fars födelseby. Då bestämdes det att vi gör en kusinträffa i Vrå, den församling som Simon Svensson och min farmor Annie Svensson är födda. Annie och Simon är 2 av 14 syskon som är födda mellan 1890-1914 i Bjereryd, Vrå församling. Simon flyttade till USA när han var 23 år och bildade familj där, 4 syskon levde i Stockholm och några dog i tidig ålder.

Mina anfäder kommer från Femsjö, Södra Unnaryd, Breared, Harplinge, Övraby i Hallands län, Vrå, Lidhult, Angelstad, Annerstad, Odensjö i Kronobergs län. De har varit Bönder, Torpare, Soldater, Präster, Salpetersjudare, Länsman mm.

Detta är en bild tagen i Hylteberg ca 1930, med på denna bild är min pappa och hans syskon, min farfar August, hans föräldrar Johan och Johanna, min farmor Annie. Gården finns fortfarande kvar och ägs av min bror. Först ägde min farfars far Johan gården och den har gått vidare via farfar och min far, sedan till min bror.

Så har jag varit och tittat på hur Hylteberg har stavats under århundraden, många intressanta stavningar. Hyltteberig (1580), Hÿltebierg (1589), Hÿldtebidrgh (1629), Hyltabjaer (1954).

Nya sammankopplingar med mina föräldrars anfäder.

I April 2007, fick jag ett mail från min syssling Gunnar Winqvist. Vi har aldrig träffats, så tack Gunnar för att du skrev till mej. vi har släktforskat båda två och kommit olika långt bakåt. Gunnar har kommit lite längre än jag på min farmors sida. Så när jag gick igenom hans information och kontrollerat de som han misstänkte. Så har jag funnit att mina föräldrar härstammar från samma anfader Anders Håkansson Femsjö levde på 1600-talet. Sedan är det syskonen Anders Håkansson och Britta Håkansdotter Elmås Femsjö, som grenarna delar sig. Där Anders stannar kvar i trakten runt Femsjö och Brittas gren ger sig iväg mot Lidhult och Vrå. Dessa syskon har även en bror Jean Håkansson och hans fru härstammar från ett "frillobarn" till Gustav Vasa. Gustav Vasa var mycket i Odensjö, när han levde.

Stamfader

Under stamfader så går det att se från Anders Håkansson och 9 generationer framåt. Är det någon som känner igen något namn och vill förmedla mer information, så skriv gärna till mej, vi kan ju vara släkt.

Stefan

Jag har fått in de som min svärmor har tagit fram om hans släkt, så det ligger under Helmi och Hjalmar. Hans släkt kommer runt Alingsås.
Nu har jag även fått in på Stefan fars sida, Sigfrid och Johanna, Sigfrid från Munka-Ljungby och Johanna från Afvan Nederluleå.

Heurlin

Min farmor Annie kommer från släkten Heurlin, så detta är skrivit om Kyrkoherde och Rektor Gunnar Heurlin m fl i boken Släkten Heurlin av Axel Wahlgren. Förordet är tagits direkt från boken.

FÖRORD 

Släkten Heurlin, som tagit sitt namn från Hörda by i Berga församling i Sunnerbo härad i Smaland, torde förtjäna att riikl1as till våra lärdomssläkter. A v 44 stycken manliga medlemmar, som kommit till mogen ålder (de finska grenarna äro ej medtagna vid denna undersökning), hava 22 stycken genom avläggande av akademisk eller motsvarande examen dokumenterat sill intresse for studier och sin förmåga att tillägna sig kunskaper. Av de övriga finnas åtskilliga, som på annat satt visat sig äga intelligens och kunskaper Det ar påfallande, att begåvning for språk, både levande och döda, samt for matematik och filosofi ar ganska vanlig i släkten såväl bland dess manliga som dess kvinnliga medlemmar. Pedagogisk begåvning har likaledes i mal1ga fall funnits.

  För den släkt Heurlin, varom här är fråga, fil1nas uppgifter redan tryckta hos .Anrep. Svenska Släktboken», del III. Uppgifterna dar, som äro jämförelsevis fullständiga och säkerligen kostat ett avsevärt arbete, äro till större delen samlade av fil. kand. Gustaf Norlander, själv en Heurlin-ättling, men de gå ej längre all till 1875. Utöver uppgifterna hos Anrep finnas några kortfattade fakta med- delade i »EIgenstjerna, Svel1ska Släktkalendern», årg. 1918 och 1930. Men härutöver finns åtskilligt att tillägga eller ändra. Dels hava några felaktiga uppgifter kunnat rättas enligt det år 1934 avslutade herdaminnet for Växjö stift (i huvudsak redigerat av Gotthard Virdestam), dels hava åtskilliga uppgifter varit att hämta ur en inom släkten förvarad anonym handskrift, som, enligt vad som framgår av bevarade brev, ar 1916 sammanställts av Samuel Christoffer Ludvig Heurlin (nr 88), då denne efter återkomsten från Ryssland och avslutad verksamhet i övrigt bodde i Stockholm, dels har förf. ur kyrkoarkiv, landsarkiv m. fl. ävensom ur handlingar, förvarade hos familjemedlemmar, kunnat hämta några fakta, som förut ej varit publicerade. Sålunda hava fullständigade uppgifter kunnat meddelas om den till Peru överflyttade Claes Christoffer Agathon (nr 95), vars begravning ägde rum i Lima under militärisk honnör, samt om den till Stockholm utflyttade Gunnar Heurlin (nr 20), om vilken det har konstaterats, att han omkom i Stockholm ar 1773 »genom vadlig händelse>',

  Vidare har med stöd av uppgifter, meddelade av Tor Carpelal1 i hans nya arbete om Finska adelns ättartavlor, släkten kunnat föras ytterligare ett led bakåt och i samband härmed första kända året för en släktmedlems framträdande ändras från 1636 till 1585.

  Jag har ansett mig böra återgiva vissa i tryck förekommande uttalanden om släktmedlemmar. Att endast hänvisa till källorna skulle för släktmedlemmarna i allmänhet, för vilka denna utredning i första rummet ar avsedd, medföra stort besvär att uppsöka dessa källor.

  Nu levande medlemmar av ifrågavarande släkt tillhöra fyra olika huvudgrenar, tre svenska och en finländsk, vilkas inbördes släktskap är ganska avlägsen. För den tredje svenska grenen, vars alla medlemmar härstamma från lagmannen Sven Erland Heurlin (Thorilds vän), hava uppgifter företrädesvis lämnats av Hedvig Heurlin (nr 119) - min kära hustru - som hyser livligt intresse för sin gamla släkt och besitter de ovan angivna släktanlagen.

  Genom min hustrus förmedling har jag sökt kontakt med representanter för övriga släktgrenar i syfte att erhålla närmare detaljer rörande de särskilda släktmedlemmarna ävensom fotografier. Medverkan har från samtliga dessa grenar utlovats och hava vissa uppgifter bekommits om första grenen genom sekreterare E. S. Heurlin och om andra grenen genom fru Elsie Torén, född Heurlin. Dessutom hava fotografier av personer, tillhörande andra grenen, godhetsfullt ställts till mitt förfogande av fru Dolly Bohman i Djursholm, som är dotterdotter till fru Berta Sutthoff, född Heurlin (nr 86).

  Från den finska grenen, som representerats av fru Margareta af Heurlin, född frih.-a Aminoff, och hennes släkting, diplomarkitekten Berndt Aminoff, den kände genealogen, hava jämväl många uppgifter bekommits. Det nu pågående kriget mellan Finland och Ryssland har dock medfört, att lämnandet av vissa, ytterligare erforderliga uppgifter ansetts ej kunna ifrågasättas.

  Förf. är dock, medveten om att arbetet är en smula ojämnt. Detta beror till en del på att brev och anteckningar i allmänhet ej finnas bevarade, men även därpå att flera manliga medlemmar avlidit, medan deras söner ännu voro minderåriga, varigenom avbrott i den muntliga traditionen uppstått. Men del har synts mig bättre att jag, medan jag har tillfälle därtill, ger ut arbetet i detta skick, än att jag låter därmed anstå till en oviss framtid.

  För uppställningen har nyttjats den vanliga anordningen med tabeller för varje familj, dock, att tabellerna ordnats generationsvis i stället för efter äldste sons äldste son o. s. v. Anledningen till denna ändring är, att vid arbetets påbörjande varje släktmedlem gavs ett löpande nummer generationsvis, vilket krävde, att tabellerna ordnades efter samma princip. Någon olägenhet har, så vitt jag kunnat finna, denna ändring emot vedertaget bruk ej medfört.

  Det finns ett mycket stort antal personer, som antagit namnet Heurlin eller Hörlin. I samband med arbetet å denna släktutredning har jag antecknat alla personer med namnet Heurlin eller Hörlin, som jag därunder påträffat och sedermera gjort rätt omfattande utredningar för att söka konstatera, om någon av dessa personer tillhör Bergasläkten Heurlin. Dessa undersökningar hava beträffande åtskilliga släkter med säkerhet givit vid handen, att de ej äro befryndade med Bergasläkten. I en del andra fall har bevis härom ej kunnat företes, men all sannolikhet talar för, att ingen dylik, släktskap finnes. I intet enda fall har dylik släktskap kunnat påvisas.

  Då ett avsevärt arbete nedlagts å dessa för Bergasläkten främmande personer, har jag ansett det lämpligt att meddela inhämtade fakta, dock i regel endast beträffande sådana av nämnda personer, som kunnat sammanföras släktvis.

  De källor, som använts för detta arbete, ingå i dem som äro angivna i arbetet om Bergasläkten.

 

  Förutom de i föreliggande arbete intagna uppgifterna har jag

a) dels samlat bevarade brev, tjänstehandlingar, bouppteckningar och andra legala handlingar m.m. rörande släkten i den mån så varit möjligt,

b) dels påbörjat en redogörelse för descendenter a kvinnolinjen. Såsom ovan framhållits kunna vissa egenskaper och fallenheter påvisas hos ett avsevärt antal medlemmar av släkten Heurlin. Emellertid ärvas egenskaper och fallenheter ej blott av sönerna, genom vilka släktnamnet bevaras till kommande generationer, utan även och i minst lika hög grad av döttrarna och genom dem till deras barn, medlemmar av släkter med andra namn än modern. Ett ordspråk säger ju för övrigt, att en man mest liknar sin morbror! Redan av detta skäl ansågs det, att en utredning om descendenter å kvinnolinjen till släkten Heurlin ej skulle sakna intresse. Men därtill kom, att man redan på förhand visste, att vissa tämligen bemärkansvärda personer voro Heurlin-ättlingar, nämligen den svenska gymnastikens skapare Per Henrik Ling, polarforskaren Salomon August Andrée och författaren till » Värend och Virdarne» Gunnar Olaf Hyltén- Cavallius.

  Mödernesläktens betydelse i arvshänseende har kraftigt hävdats - just i fråga om arv från släkten Heurlin - av fil. lie. C. V. Jacobowsky, sam i sin ar 1930 utgivna bok om S. A. Andrée

söker förklaringen till åtskilliga av dennes egenskaper och fallenheter i arv från hans mödernesläkt.

  Utredningen bar uppdagat, att jämväl åtskilliga andra kända personer än de ovan nämnda äro Heurlin-ättlingar; och hava dessa angivits i en i släktboken införd förteckning.

  Hos åtskilliga av dessa personer torde man kunna spåra vissa av de egenskaper och fallenheter, som särskilt påvisats hos medlemmar av släkten Heurlin; vilket ju ej hindrar, att de nämnda personerna haft dylika arvsanlag även från andra håll.

  Min tanke var ursprungligen att trycka utredningen om descendenterna sam en del II av släktboken. Av ekonomiska skäl har jag nödgats avstå härifrån och fått inskränka mig till att meddela en lista a de släkter eller släktgrenar, som äro kända som descendenter. De under a) och b) nämnda samlingarna komma därför troligen att lämnas i förvar hos något bibliotek, möjligen Stiftsbiblioteket i Växjö, där åtskilliga andra Heurlin-manuskript finnas.

Stockholm i oktober 1943.

 

AXEL WAHLGREN

f. d. förste sekreterare.